„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  (Projekt zakończony)

  Laboratorium aktywizacji społeczno – zawodowej

   

  • Lider: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu,
  • Partner: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1.

  Administratorem Projektu jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Realizacją Projektu zajmuje się Biuro Badań i Projektów Społecznych. Projekt realizowany jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast takich jak: Szczecin, Szczecinek, Koszalin, Stargard Szczeciński, Gryfice i Kołobrzeg.

  Grupą docelową Projektu są osoby niepełnosprawne ruchowo, pozostające bez zatrudnienia i nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Szczególną uwagę zwraca Projekt na osoby powyżej 45 roku życia, kobiety, mieszkańców obszarów wiejskich.

  Partnerami Projektu są: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku i Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

  W siedzibach Partnerów utworzonych zostało 6 specjalnych laboratoriów aktywizacji społeczno-zawodowej, pełniących funkcję miejsca szkoleń, spotkań i integracji Beneficjentów. Każde laboratorium jest dostosowane infrastrukturalnie do osób niepełnosprawnych.  Zapewnia dostęp do edukacji (szkolenia) oraz nowych technologii (Internet, platforma wideokonferencyjna).

  Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa minimum 60 osób niepełnosprawnych dyskryminowanych ze względu na niepełnosprawność, wiek (+45), płeć (kobiety), miejsce zamieszkania (obszary wiejskie), przywrócenie tych osób na otwarty rynek pracy i integracja społeczna.

   

  Projekt zrealizowany został w okresie, od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008.

   


   

  (Projekt zakończony)

  KIGNET

  KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

  § PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw to projekt, w ramach którego tworzone są nowe wysokiej jakości usługi dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność sieci jest oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości – głównie izbach gospodarczych.

  Głównym celem Projektu, który zakończy się 30 września 2007 jest:

  • zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych,
  • uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju,
  • opracowywanie kompleksowych strategii, co zapewni polskim przedsiębiorstwom usługi doradcze i szkoleniowe na najwyższym poziomie
  • wyrównanie negatywnych różnic w rozwoju przedsiębiorstw z różnych regionów oraz zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

  Zadania:

  • Stworzenie przez KIG z udziałem członkowskich izb wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw
  • Stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, innych izb, klientów
  • Utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci
  • Stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb – uczestników podsieci
  • Zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET
  • Uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach uczestniczących w KIGNET
  • Stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci
  • Wspólna promocja usług poszczególnych sieci

  Podsieci usługowe w projekcie:

  • PROFIL MERYTORYCZNY – 17 podsieci
   (zorientowane na daną dziedzinę, będącą przedmiotem zainteresowania firm)
  • PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci
   (zorientowany na dany typ usługi)
  • PROFIL MERYTORYCZNY
  1. KIGNET Jednolity Rynek Europejski
  2. KIGNET Rynki Zagraniczne
  3. KIGNET Marka
  4. KIGNET Kadry
  5. KIGNET e-Biznes
  6. KIGNET Przedsiębiorczość
  7. KIGNET Marketing
  8. KIGNET Lex
  9. KIGNET Finanse
  10. KIGNET Innowacje
  11. KIGNET Legalizacja
  12. KIGNET Jakość
  13. KIGNET Usługi Komunalne
  14. KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet
  15. KIGNET Ochrona Środowiska
  16. KIGNET Biznes Partner
  17. KIGNET Lobbing
  • PROFIL FUNKCJONALNY
  1. KIGNET Info
  2. KIGNET Doradztwo
  3. KIGNET Szkolenia

  KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA JEST PARTNEREM W PROJEKCIE KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, I UCZESTNICZY W PRACACH PODSIECI:

  • Aktywizacja Zawodowa Kobiet:

  Usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; promocja zatrudnienia kobiet, pośrednictwo w tym zakresie.

  • Legalizacja:

  Usługi legalizacji dokumentów handlowych i karnety ATA.

  • Lex:

  Usługi prawne dla firm;

  Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych;

  Proponowanie aktów prawnych;

  Udział w procedurach odwoławczych.

  • Lobbing:

  Działalność lobbingowa na rzecz promocji przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz promocji samorządu gospodarczego jako instrumentu służącego powyższym celom.

  • Szkolenia:

  Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning.

   

  >>>Więcej.

   


   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin