„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  HISTORIA KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

  Album Jubileuszowy KIPH 1990-2015

   

  W styczniu 1991 roku Izbę stworzyło 65 członków – założycieli Izba staje się jedynym członkiem Krajowej Izby Gospodarczej na terenie Pomorza Środkowego. 15 listopada 1990 roku Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa zarejestrowana została w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Koszalinie pod numerem 1 w oparciu o Ustawę o Izbach Gospodarczych z maja 1989 roku.

   

  Kadencja I Prezydenta KIPH Jana Michalika 1990-1993:
  Dyrektor biura: Jarosław Loos

   

  • Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
  • Powstanie biura KIPH.
  • Wstąpienie 20 nowych firm.
  • Spotkania z parlamentarzystami.
  • Członkostwo KIPH w: Społecznej Radzie ds. Prywatyzacji przy Wojewodzie Koszalińskim; Wojewódzkiej Komisji ds. Bezrobocia; Radzie rozwoju gospodarczego Koszalina.
  • Dofinansowanie inicjatywy nakręcenia filmu promocyjnego o województwie koszalińskim; inicjatywa wspólna z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Miejskim.
  • Umowa o współpracy między Izbą Przemysłowo-Handlową w Bristol a KIPH.
  • Misja handlowa do Amsterdamu.
  • Współorganizacja I Regionalnych Targów Budownictwa, Handlu i Wytwórczości.
  • Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami zagranicznej dyplomacji z: Wielkiej Brytanii; Niemiec; USA; Chin; Federacji Rosyjskiej.
  • Wizyty w Izbach zagranicznych, szkoleniach.

   

  Kadencja II Prezydenta KIPH Barbary Kordas 1993-1995:

  Dyrektorzy biura: Jarosław Loos, Robert Zwierzchoniewski

  • Spotkania z władzami miejskimi: uczestniczenie w pracach Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Radzie Programowej oraz Radzie Nadzorczej tej instytucji.
  • Współpraca z Izbą Przemysłową w Gdyni oraz Darłowską Izbą Przemysłowo-Handlową, francuską i holenderską izbą
  • Uczestniczenie w pracach Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Uczestniczenie w targach, szkoleniach, konferencjach.
  • Udział w spółce „targi Bałtyckie”.
  • Udział w programie EXPROM – promocja polskiego eksportu.
  • Udział w programie Funduszu Współpracy i KIG – bezzwrotna dotacja na projekt: „Dział informacyjno-szkoleniowy”.
  • Misja handlowa do Paryża.
  • Akcja charytatywna.
  • Misja Gospodarcza do Holandii.
  • Misja Gospodarcza z Bristol.
  • Utworzenie sekcji handlowej i turystycznej.
  • Współpraca z : Koszalińskim Związkiem Pracodawców; Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości; Agencją Rozwoju Regionalnego.
  • Praca przedstawicieli KIPH w: Komisjach Rady Miejskiej; Radzie Rozwoju Gospodarczego; Sądzie Polubownym.
  • Współpraca z KIG.
  • Staże pracowników KIPH w Wielkiej Brytanii.

   

  Kadencja III Prezydenta KIPH Sławomira Nowosadko 1995-1998:
  Dyrektorzy biura: Robert Zwierzchoniewski, Krzysztof Szostak, Waldemar Zabrodzki

  • Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
  • Udział w spotkaniach Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej, Radzie Rozwoju Gospodarczego.
  • Rozpoczęcie legalizacji dokumentów eksportowych.
  • Rozszerzenie działalności KIPH o wywiadownię gospodarczą oraz Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej.
  • Współpraca z Izbą z Kilonii.
  • Uczestnictwo w sieci współpracy izb regionu Morza Bałtyckiego tzw. BCCI.
  • Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami zagranicznej dyplomacji: Wielkiej Brytanii, Niemcami, USA, Chinami, Federacji Rosyjskiej.
  • Wizyty w Izbach zagranicznych, szkolenia.
  • Wstąpiło 23 nowych firm członkowskich.
  • Nawiązanie kontaktów w Szwecji.
  • Misja gospodarcza do Kilonii i Neumunster.
  • Nowe kontakty z Izbami w: Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Rumuni,Rosji,na Węgrzech, Czechach, Łotwie, Litwie, Białorusi.
  • Szkolenia, seminaria.
  • Udział w programie TACIS.
  • Akcja Charytatywna EX ANIMIO 96.
  • Udział w „Tygodniu Kilońskim”.
  • Współorganizacja I Polsko-Rosyjskiego Forum Ekonomicznego i I Forum Polsko-Francuskiego.
  • Połączenie Koszalińskiej i Szczecineckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
  • Obrady „Koszalińskiego Okrągłego Stołu”.
  • Bałtyckie Forum Gospodarczej.
  • Porozumienie o współpracy pomiędzy Słupską, Koszalińską Izbą a Izbą Rzemieślniczą w Saarbrucken.
  • Spotkanie Noworoczne.
  • Podpisanie współpracy z Kilońską Izbą.
  • Udział w programie PHARE Partnership Programme – promocja firm na rynkach szwecji, Rosji i Ukrainy.
  • Zarejestrowanie KIPH w Kuratorium Oświaty jako jednostki nauczania pozaszkolnego.

   

  Kadencja IV Prezydenta KIPH Grzegorza Więckiewicza 1998-2001
  Dyrektor biura: Waldemar Zabrodzki

  • Udział w pracach: Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej, Rady Rozwoju Gospodarczego przy Urzędzie Miejskim, Wojewódzkiej Rady Zatrudniania, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy, Rady Nadzorczej ZUS.
  • Udział w pracach zespołów przy KIG.
  • Uczestniczenie w programie rozwoju współpracy polsko-niemieckiej – TRANSFORM.
  • Realizacja projektu PHARE STEP 1 – pozyskiwanie ofert małych i średnich przedsiębiorstw dla systemów kojarzenia partnerów.
  • Kontakt z Akademią Zawodową w Kilonii.
  • Wizyty w Izbach na Węgrzech, w Estonii, Szwecji, Neubrandenburgu.
  • Uczestniczenie w pracach Komitetów KIG: Komitet ds. Unii Europejskiej, Komitet Polityki Gospodarczej, Komitet Ochrony Środowiska, Komitet MŚP, Edukacji i Etyki Zawodowej, Komitet Polityki Finansowej i Budżetu Państwa.
  • Utworzenie Zachodniopomorskiego Sejiku Gospodarczego.
  • Udział w konferencji BCCA w Malmo.
  • Utworzenie domeny internetowej Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
  • Wydanie Katalogu Izbowego.
  • Udział przedstawicieli Izby w pracach zespołu dla opracowania strategii rozwoju miasta Koszalina i województwa.
  • Misja Gospodarcza na Światową Wystawę Expo 2000 w Hanowerze.
  • Realizacja projektu „Inicjatywy proeuropejskie” – finansowane z PHARE.
  • Udział w polsko-niemieckim projekcie: „Wspieranie rozwoju Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce Północnej” we współpracą z Izbą w Kilonii.

   

  Kadencja V Prezydenta KIPH Aliny Anton 2001-2002

  Dyrektorzy biura: Marcin Szewc, Lidia Łyczko

  • Misja Gospodarcza na Białoruś, której współorganizatorm był KIPH.
  • Konferencja BCCA w Rostoku.
  • Podjęcie współpracy gospodarczej z przedstawicielami Izby Przemysłowo-handlowej w Kassel.
  • Zorganizowanie po raz pierwszy konkursu dla przedsiębiorców „Koszaliński Denar – Nagroda gospodarcza Roku”.
  • Współpraca przy konkursie „Kobieta Biznesu”.
  • Podjęcie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącej prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych.
  • Zorganizowanie debaty o utworzenie województwa środkowopomorskiego.
  • Zorganizowanie spotkania z Ministrem Gospodarki na temat sytuacji gospodarczej regionu.

   

  Kadencja VI Prezydenta KIPH Zbigniewa Nowaka 2002-2008

  Dyrektorzy biura: Agnieszka Berlik-Grabowska, Joanna Pokładowska

  • Misja Gospodarcza – spotkanie z Wojewodą Zachodniopomorskim i Ministrem Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgii.
  • Misja Gospodarcza w Malmo.
  • Udział w Austriackiej Misji Gospodarczej.
  • Organizacja szkoleń, konferencji.
  • Obecność KIPH na Dniach Polskich w Malmo.
  • Podpisanie umowy o współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową z Nikolajewa na Ukrainie.
  • Udział w Forum Polsko-Hiszpańskim w warszawie.
  • Spotkania kooperacyjne z niemieckimi przedsiębiorcami.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Brzeskim Oddziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.
  • Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego – projekt PARP.
  • Zaangażowanie się Izby w sprawę utworzenia województwa środkowopomorskiego.
  • II edycja konkursu „Koszaliński Denar”.
  • Organizacja i uczestniczenie w spotkaniach dotyczących utworzenie województwa środkowopomorskiego.
  • Zorganizowanie po raz pierwszy cyklu spotkań dla przedsiębiorców nt. dotacji unijnych „Drzwi Otwarte”.
  • Zorganizowanie Balu Noworocznego dla firm członkowskich, podczas którego odbyła się licytacja obrazów a dochód przeznaczony został polskim dzieciom na Litwie.
  • III Edycja Konkursu „Koszaliński Denar” oraz I edycja konkursu dla młodych ludzi: „Młody Przedsiębiorca”.
  • Rozpoczęcie realizacji projektu „Bałtyckie Perspektywy” – Phare 2003 Zapobieganie Bezrobociu.
  • W miesiącu wrześniu Izba została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego.
  • Pomoc rzeczowa i materialna dla dzieci polskich – Akcja Paczka od Świętego Mikołaja.
  • Promocja konkursów Szkodnik Roku i Najlepszy Urzędnik Roku.
  • Udział w projekcie „Zachodniopomorska Sieć Instytucji Proeksportowych” z Północną Izbą Gospodarczą.
  • Wydanie Regionalnego Informatora Gospodarczego.
  • Spotkania kooperacyjne Polska-Niemcy.
  • Podpisanie porozumienia między Cechem rzemiosł Różnych, Zrzeszeniem Przedsiębiorców a Izbą.
  • Współpraca z Politechniką Koszalińską.
  • Realizacja Projektu Equal – Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.
  • Organizacja Balu Noworocznego dla firm członkowskich.
  • IV Edycja Konkursu Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku i II Edycji konkursu „Młody Przedsiębiorca”.
  • Organizacja szkoleń, konferencji.
  • Izba po raz drugi zostaje ośrodkiem Krajowego Systemu Usług. Świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe.
  • Spotkania kooperacyjne polskich i niemieckich przedsiębiorców.
  • Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu.
  • Wydanie gazety izbowej - MOMENT.
  • Gala 15-lecia Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
  • Realizacja projektu „Telepraca”.
  • Realizacja projektu KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
  • V, VI, edycja konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku”.

   

  Kadencja VII Prezydenta KIPH Romualda Sobieralskiego 2008-2013

  Dyrektor biura: Joanna Pokładowska

  • Realizacja projektu „Laboratorium aktywizacji społeczno – zawodowej”.
  • Koordynacja działań projektowych.
  • Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania.
  • Organizacja szkoleń.
  • Organizacja działań o charakterze integracyjnym.
  • Organizacja VII, VIII, IX, X, XI edycji konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku.
  • Uczestnictwo w pracach Rady Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Uczestnictwo w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
  • Uczestnictwo w pracach Komitetu Nadzorującego RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Uczestnictwo w pracach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina.
  • Uczestnictwo w pracach Kapitule Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Realizacja projektu „Innowacyjny Menedżer”.
  • Izba otrzymała certyfikat Ośrodka KSU.
  • Udział w misjach gospodarczych.
  • Izba była współorganizatorem spotkania kooperacyjnego polskich i niemieckich przedsiębiorców – Forum Gospodarczego i Giełdy Kooperacyjnej realizowanych z funduszy INTERREG.
  • Nawiązanie nowych kontaktów zagranicznych m.in. z Rosją i Białorusią.
  • Comiesięczny biuletyn prawny dla Członków KIPH we współpracy z kancelarią prawną Legal Partner.
  • Realizacja projektu „Wyjść z cienia” – Kompleksowy program wzmocnienia kwalifikacji i motywacji kobiet pracujących w sieciach handlowych”.
  • KIPH była aktywnym partnerem w programie „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  • Organizacja spotkań biznesowych „Przy kawie o biznesie”.
  • Aktywna działalność klubu tańca KIPH.
  • Organizacja I i II edycji Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego.

   

  Kadencja VIII Prezydenta KIPH Aleksandry Ciesielskiej 2013-2014

  Dyrektor biura: Joanna Pokładowska

  • Organizacja spotkań w siedzibie Członków KIPH.
  • Rozpoczęcie cyklu spotkań „Kulturalnie o Biznesie”.
  • Prowadzenie szkoleń przy współpracy z Urzędem Skarbowym i Urzędem Celnym.
  • Utworzenie Zachodniopomorskiego Klastra Żeglarskiego.
  • Organizacja III i IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego.
  • Organizacja XII, XIII edycji konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku.

   

  Kadencja IX Prezydenta KIPH Romualda Sobieralskiego 2014-2017

  Dyrektorzy biura: Joanna Pokładowska, Piotr Huzar

  • Organizacja i podniesienie rangi spotkań z cyklu „Kulturalnie o biznesie”.
  • Organizacja I Koszalińskiego Forum Gospodarczego
  • Organizacja XVI, XV, XVI edycji konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku”
  • Udział w XIV i XV edycji Targów Pracy organizowanych przez biuro karier PK.
  • Organizacja konkursów związanych z I KFG m.in. SELFI Koszalin, Ilustracja Hymnu Koszalina, Exlibris okazjonalny
  • Opracowanie strategii KIPH na lata 2016-2019.
  • Wizyta w IHK Neubrandenburg oraz nawiązanie współpracy z tamtejszą Izbą.
  • Rewizyta przedstawicieli IHK Neubrandenburg, prezentacja możliwości biznesowych Koszalina oraz firm Członkowskich.
  • Walka o województwo Środkowopomorskie z ramienia KIPH.
  • Walka o drogi ekspresowe s6 i s11.
  • Środkowopomorskie porozumienie gospodarcze podpisane pomiędzy Kołobrzeską Izbą Gospodarczą, Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową, a Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową.
  • Praca w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina.
  • Przystąpienie KIPH do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
  • Reprezentowanie KIPH w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
  • Zmiany w regulaminie konkursu „Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku” – I edycja charytatywnego konkursu, II edycja konkurs bezpłatny, nominacje firm przez Członków KIPH.
  • Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Przedsiębiorców Szkoła Rozwoju Lidera KIPH.
  • Organizacja Akademii Biznesu KIPH wraz z Grupą Mojsiuk.
  • Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy KIPH, a Zachodniopomorskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

   

  Obowiązki Prezydenta zgodnie ze zmianą w statucie uchwalonym dnia 29 maja 2017 r. przez XXIX Walne Zgromadzenia Członków KIPH zostały powierzone Prezesowi Zarządu, którym został mianowany Dyrektor Zarządu KIPH Piotr Huzar.

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin