„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  (Projekt zakończony)

  „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym"

   

  Mamy przyjemność poinformować, że wraz z Przedsiębiorstwem Organizacji Wdrozeń „AYA", organem zarządzający szkołami Computer College realizujemy projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym".

  Celem projektu jest dostosowanie kompetencji zawodowych 54 uczniów PTI do wymagań lokalnego rynku pracy w branży informatycznej. Podstawowym działaniem będzie modyfikacja programu nauczania w ramach innowacji pedagogicznej. Wartość projektu wynosi 919 930,00 zł. Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85%.

  Działania i oczekiwane efekty:

  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie indywidualnych konsultacji. Wsparciem objętych zostanie 60 uczniów Publicznego Technikum Informatycznego.
  Szkolenia specjalistyczne z obszaru informatyki (CIW/CompTIA, Microsoft, CISCO itp.). Szkolenia zakończą się egzaminem. 54 uczestników otrzyma certyfikaty uznawane w branży za kwalifikacje zawodowe.
  54 uczniów ukończy płatne, miesięczne, staże realizowane u pracodawców, związanych z branżą IT i e-commerce i zdobędzie doświadczenie zawodowe.

  Szkoła PTI nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie modernizacji programu nauczania. Projekt umożliwi uczniom uzyskanie nowych umiejętności, wpłynie na poprawę samooceny i ułatwi przyszłym absolwentom znalezienie pracy, m.in. w lokalnych firmach, w których uczestnicy będą odbywać staże. Uczniowie nie będą ponosić kosztów związanych z udziałem w projekcie. Realizator projektu całkowicie sfinansuje koszt szkoleń i egzaminów. Uczniom mieszkającym poza Koszalinem zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (w weekendy) oraz staż. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1600 zł brutto.

  Projekt realizowany przez Computer College przy POW "AYA" w partnerstwie z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową.

  Załączniki:

  >>>Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu.

  >>>Oświadczenie uczestnika projektu.

  >>>Deklaracja udziału w projekcie dla PTI Computer College.

  >>>Umowa uczestnictwa w projekcie.

  >>>Regulamin uczestnictwa w projekcie.

  >>>Harmonogram zajęć dla uczestników projektu.

   


   

  (Projekt zakończony)

  „INNOWACYJNY MENEDŻER – PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR MENEDŻERSKICH ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SZANSĄ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU”

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z partnerem projektu Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne realizowała bezpłatne szkolenia dla osób pracujących na stanowiskach menadżerskich, w ramach projektu: „INNOWACYJNY MENEDŻER – PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR MENEDŻERSKICH ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SZANSĄ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU”

  Finansowanie:


  Szkolenia finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

  Uczestnicy:


  W szkoleniach uczestniczyła kadra zarządzająca różnego szczebla, kobiety i mężczyźni pracujący na samodzielnych stanowiskach w sektorze Mikro i MŚP oraz w innych przedsiębiorstwach i instytucjach, zainteresowani nabyciem nowych lub poszerzeniem kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania kadrami.

  Realizacja:


  Realizacja projektu rozpoczęła się po podpisaniu umowy, we wrześniu 2008 roku, rekrutacja została zakończona z końcem października 2008 roku. Równolegle prowadziliśmy działania przygotowujące właściwą realizację projektu związane z wyborem trenerów, programów, obsługi logistycznej, działania promocyjne i rekrutacyjne. Pierwsza grupa menedżerów rozpoczęła cykl szkoleniowy w listopadzie 2008 roku a ostatnia zakończyła szkolenia w październiku 2009 r. Pracowaliśmy z ośmioma grupami szkoleniowymi i dwoma zespołami trenerów.Szkolenia ukończyło 98 osób. Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele.

  Cały Projekt zakończymy z końcem listopada 2009 r.

   

  Link do strony programu : www.efs.gov.pl

  >>> Ulotka

   


   

  (Projekt zakończony)

  „Małymi krokami do wielkich zmian – program reorientacji zawodowej kobiet w regionie”

   

  Lider: Fundacja Europejskie Centrum Edukacyjne, Partner: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Szkolenia skierowane są do kobiet pracujących, w przedziale wiekowym 26-44 lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych zainteresowanych reorientacją zawodową w branży kosmetyczno-fryzjerskiej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkałych w  m. Koszalin lub powiatach: koszalińskim, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, kołobrzeskim, sławieńskim, drawskim. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń kompleksowych w zakresie:

  SZKOLENIA ZAWODOWE ( do wyboru jeden rodzaj kursu przez uczestniczkę):

  • Kurs kosmetyczny z wizażem
  • Kurs kosmetyczny z przedłużaniem i dekorowaniem paznokci „Nail Art”
  • Kurs kosmetyczny z elementami masażu
  • Kurs fryzjerski z elementami wizażu
  • Kurs kosmetyczny z odnową biologiczną
  • Kurs wizażu z elementami fryzjerstwa
  • Kurs modelowania i przedłużania paznokci

  JĘZYKI OBCE (angielski, niemiecki) – do wyboru jeden rodzaj szkolenia.

  WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (zakładanie własnej firmy i pozyskiwanie środków na tworzenie i rozwój firmy)

  PROMOCJA ZDROWIA (pierwsza pomoc przedmedyczna, dietetyka, profilaktyka zdrowotna – m.in.: samokontrola piersi)

  DORADZTWO ZAWODOWE

   


   

  (Projekt zakończony)

  Wyjść z cienia – Kompleksowy program wzmocnienia kwalifikacji i motywacji kobiet pracujących w sieciach handlowych” 

  Lider: Fundacja Europejskie Centrum Edukacyjne, Partner: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Szkolenia skierowane są do kobiet w wieku powyżej 45 roku życia, pracujących, w szczególności w sieciach handlowych i w sklepach z wykształceniem: podstawowym, zawodowym, średnim, zamieszkałych w m. Koszalin lub powiatach: koszalińskim, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, kołobrzeskim, sławieńskim.Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń kompleksowych w zakresie:

  JĘZYKÓW OBCYCH – do wyboru jeden język obcy przez uczestnika:

  • angielski,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • włoski,
  • hiszpański

  SZKOLEŃ ZAWODOWYCH– do wyboru jeden rodzaj szkolenia:

  • fakturowanie z wykorzystaniem programów magazynowych oraz obsługa programów finansowo-księgowych
  • księgowość małej firmy z elementami kadr i płac
  • opiekun osoby starej i niepełnosprawnej
  • kosmetyka z wizażem i modelowaniem paznokci
  • kosmetyka z elementami fryzjerstwa i kreowania wizerunku
  • opiekunka dziecięca
  • masaż klasyczny i rehabilitacyjny
  • florystyka (bukieciarstwo) z aranżacją wnętrz
  • sprzedawca produktów bankowych i ubezpieczeniowych
  • przedstawiciel handlowy

  SZKOLEŃ Z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETUKURSU NAUKI JAZDY KAT.B (dla części uczestniczek)oraz innych dodatkowych form wsparcia.

   


   

  (Projekt zakończony)

  TELEPRACA

  Spis treści

  1. Idea

  2. Rezultaty

  3. Działania

  4. Partnerzy

  5. Beneficjenci

  6. Zalety dla Pracowników

  7. Zatety dla Pracodawców

  8. Telechatka w Koszalinie

   

  OPIS PROJEKTU

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa była jednym z 17 partnerów w Projekcie „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

  Telepraca jest to rodzaj pracy umysłowej wykonywany przez pracownika poza tradycyjnym miejscem pracy, czyli biurem przedsiębiorstwa, przekształcenie efektów pracy za pomocą technologii informatycznej, a następnie przesłanie jej wyników do siedziby firmy. Telepraca to mało jeszcze popularny w Polsce, natomiast w krajach Europy Zachodniej rozpowszechniony sposób świadczenia pracy. Ideą przyświecającą Projektowi jest likwidacja dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Celem projektu było wspieranie i utrzymanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ruchowo – grupy docelowej projektu, których kwalifikacje można dostosować do wymagań stawianych przez społeczeństwo informacyjne i gospodarkę rynkową. Ponadto chciano ułatwiać i wspomagać wykorzystanie nowych technologii dla zwiększenia konkurencyjności firm, co zostało zrealizowane poprzez wdrożenie systemu telepracy. Projekt swoim zasięgiem obejmował województwo Zachodniopomorskie. Zrealizowany został w trzech etapach, a najważniejszym z nich było Działanie II, w którym stworzono „telecentrum” i „telechatki” - punkty wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, w których telepracownicy szkolili się i świadczyli telepracę. Administratorem projektu była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner organizowała spotkania z przedsiębiorcami oraz niepełnosprawnymi, aby zapoznać ich z tematyką telepracy, oraz administrowała „telechatką” w Koszalinie.

  REZULTATY

  W ramach realizacji projektu przewidziano następujące mierzalne rezultaty:

  • wypracowany i przetestowany model służący podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i utrzymanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ruchowo zagrożonych utratą pracy poprzez praktyczne wdrożenie i przetestowanie elastycznego systemu zatrudnienia w formie telepracy, połączonego z systemem ustawicznego kształcenia;
  • stworzenie i przetestowanie autorskiego systemu wykorzystywanego na potrzeby wdrożenia telepracy, obejmującego system telecentrum i telechatek oraz system szkoleń i system łączenia pracodawców z pracownikami, na potrzeby sektora MŚP
   i osób niepełnosprawnych ruchowo, zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych, zakończone wydaniem publikacji na temat budowy i funkcjonowania modelu;
  • wdrożenie elastycznego systemu telepracy w 20 przedsiębiorstwach z sektora MŚP;
  • stworzenie systemu szkoleń, obejmującego przedstawicieli 20 przedsiębiorstw
   |z sektora MŚP oraz 100 osób niepełnosprawnych ruchowo;
  • powstanie telecentrum w Szczecinie – ośrodka służącego niepełnosprawnym ruchowo jako miejsce wykonywania telepracy;
  • powstanie 6 telechatek– ośrodków służących niepełnosprawnym ruchowo z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz Piły, jako miejsce wykonywania telepracy oraz jako ośrodki szkoleniowe;
  • powstanie ośrodka szkoleniowo-doradczego w Szczecinie – służącego prowadzeniu szkoleń oraz będącego punktem doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych ruchowo;
  • powstanie Narodowej Grupy Trenerów Telepracy - osób przeprowadzających pracodawców przez procedury zatrudniania osób niepełnosprawnych na zasadach telepracy;
  • portal telepracy;
  • projekt ustawy regulującej kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na zasadzie telepracy;
  • raport podsumowujący wdrażanie wypracowanego modelu;
  • podręcznik dobrych praktyk.

  DZIAŁANIA

  DZIAŁANIE 1

  Czas trwania: 16 listopada 2004 r. – 30 czerwca 2005 r., zakończone

  Działanie 1 polegało na zbudowaniu Partnerstwa - konsorcjum, którego zadaniem jest realizacja projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”.
  W ramach Działania 1 zawarto umowy z Partnerami oraz przygotowano strategię dla Partnerstwa na Działanie 2 i 3.

  Partnerzy

  Administrator projektu:

  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

  Partnerzy w projekcie:

  • Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
  • Powiatowy Urząd Pracy ze Szczecinka
  • Powiatowy Urząd Pracy ze Stargardu Szczecińskiego
  • Szczeciński Związek Pracodawców
  • Północna Izba Gospodarcza
  • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Stargardzka Izba Gospodarcza
  • Fundacja Kształcenia Managerów na Pomorzu Zachodnim
  • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
  • UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
  • Net-line
  • home.pl
  • HOGBEN
  • Kurier Szczeciński

  Więcej informacji o partnerach: www.telepraca-equal.pl

  BENEFICJENCI

  Grupą docelową projektu są:

  • zarząd, właściciele, kierownictwo sektora MŚP (przedstawiciele 20 przedsiębiorstw) oraz,
  • niepełnosprawni ruchowo (100 osób),
  • zagrożeni utratą pracy ze względu na niewystarczające kwalifikacje i dyskryminowane
   z uwagi na swoją niepełnosprawność (70 osób),
  • bezrobotni (30 osób).

  ZALETY TELEPRACY DLA TELEPRACOWNIKA

  • elastyczność miejsca pracy i czasu pracy, możliwość pracy w domu,
  • ograniczenie czasu i kosztów dojazdu do pracy,
  • wyeliminowanie czasu przygotowań do pracy oraz uciążliwości związanych z dotarciem do pracy,
  • możliwość osobistej kontroli nad warunkami miejsca pracy, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby (zarażenie od współpracowników).

  ZALETY TELEPRACY DLA PRACODAWCY

  Pracodawca może wiele zyskać zatrudniając telepracownika. Przede wszystkim ta forma pozwala na ograniczenie kosztów stałych (wynajmu pomieszczeń biurowych, czy parkingów), czy redukcję kosztów związanych z adaptacją pracowników i szkoleniami. Przedsiębiorca płaci za konkretne efekty, a nie czas pracy. Należy dodać także, że firma, wprowadzając innowacyjną formę zatrudnienia, postrzegana jest jako nowoczesna i spełniająca wymogi europejskie. Wśród zalet telepracy dla pracodawcy wyróżnić można:

  • ograniczenie kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika,
  • znaczna oszczędność powierzchni biurowej, wyposażenia i zużycia materiałów biurowych,
  • redukcja kosztów związanych z adaptacją pracowników i szkoleniami,
  • zmniejszenie kosztów zatrudnienia personelu,
  • znaczny wzrost efektywności i wydajności pracy (pracownicy sami organizują swoją pracę, lepiej koncentrują się na tym, co robią),
  • optymalizacja stanu zatrudnienia,
  • ograniczenie konfliktów w pracy,
  • zapłata za uzyskane efekty, a nie za czas pracy,
  • konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, a tym samym jakości świadczonych usług przez pracowników,
  • możliwość zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, którzy z różnych przyczyn nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania,
  • ograniczenie absencji chorobowych, redukcja godzin nadliczbowych,
  • poprawa wizerunku firmy (postrzeganie jako firmy nowoczesnej).

  TELECHATKA

  TELECHATKA – miejsce nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  Realizowany projekt zakładał utworzenie w województwie zachodniopomorskim jednego telecentrum – w Szczecinie i sześciu telechatek – w Koszalinie, Kołobrzegu, Pile, Gryficach, Stargardzie Szczecińskim oraz Szczecinku.Telecentrum było ośrodkiem telepracy dla niepełnosprawnych ruchowo. Telechatki były jednocześnie centrami szkoleniowymi dla telepracowników i miejscami wykonywanej pracy. Są one wyposażone w sprzęt komputerowy, dzięki czemu potencjalni telepracownicy mogli nauczyć się obsługi komputera, posługiwania się najnowszym oprogramowaniem oraz korzystania z osiągnięć technologicznych i telekomunikacyjnych. Telechatką w Koszalinie administrowała Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Otwarcie telechatki w Koszalinie odbyło się 28 maja 2007 roku.

  Powrót na górę

   


   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin