(Projekt zakończony)

Laboratorium aktywizacji społeczno – zawodowej

 

  • Lider: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu,
  • Partner: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1.

Administratorem Projektu jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Realizacją Projektu zajmuje się Biuro Badań i Projektów Społecznych. Projekt realizowany jest na terenie woj. zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast takich jak: Szczecin, Szczecinek, Koszalin, Stargard Szczeciński, Gryfice i Kołobrzeg.

Grupą docelową Projektu są osoby niepełnosprawne ruchowo, pozostające bez zatrudnienia i nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Szczególną uwagę zwraca Projekt na osoby powyżej 45 roku życia, kobiety, mieszkańców obszarów wiejskich.

Partnerami Projektu są: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku i Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

W siedzibach Partnerów utworzonych zostało 6 specjalnych laboratoriów aktywizacji społeczno-zawodowej, pełniących funkcję miejsca szkoleń, spotkań i integracji Beneficjentów. Każde laboratorium jest dostosowane infrastrukturalnie do osób niepełnosprawnych.  Zapewnia dostęp do edukacji (szkolenia) oraz nowych technologii (Internet, platforma wideokonferencyjna).

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa minimum 60 osób niepełnosprawnych dyskryminowanych ze względu na niepełnosprawność, wiek (+45), płeć (kobiety), miejsce zamieszkania (obszary wiejskie), przywrócenie tych osób na otwarty rynek pracy i integracja społeczna.

 

Projekt zrealizowany został w okresie, od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008.

 


 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin