(Projekt zakończony)

TELEPRACA

Spis treści

1. Idea

2. Rezultaty

3. Działania

4. Partnerzy

5. Beneficjenci

6. Zalety dla Pracowników

7. Zatety dla Pracodawców

8. Telechatka w Koszalinie

 

OPIS PROJEKTU

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa była jednym z 17 partnerów w Projekcie „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Telepraca jest to rodzaj pracy umysłowej wykonywany przez pracownika poza tradycyjnym miejscem pracy, czyli biurem przedsiębiorstwa, przekształcenie efektów pracy za pomocą technologii informatycznej, a następnie przesłanie jej wyników do siedziby firmy. Telepraca to mało jeszcze popularny w Polsce, natomiast w krajach Europy Zachodniej rozpowszechniony sposób świadczenia pracy. Ideą przyświecającą Projektowi jest likwidacja dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Celem projektu było wspieranie i utrzymanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ruchowo – grupy docelowej projektu, których kwalifikacje można dostosować do wymagań stawianych przez społeczeństwo informacyjne i gospodarkę rynkową. Ponadto chciano ułatwiać i wspomagać wykorzystanie nowych technologii dla zwiększenia konkurencyjności firm, co zostało zrealizowane poprzez wdrożenie systemu telepracy. Projekt swoim zasięgiem obejmował województwo Zachodniopomorskie. Zrealizowany został w trzech etapach, a najważniejszym z nich było Działanie II, w którym stworzono „telecentrum” i „telechatki” - punkty wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy, w których telepracownicy szkolili się i świadczyli telepracę. Administratorem projektu była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner organizowała spotkania z przedsiębiorcami oraz niepełnosprawnymi, aby zapoznać ich z tematyką telepracy, oraz administrowała „telechatką” w Koszalinie.

REZULTATY

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące mierzalne rezultaty:

 • wypracowany i przetestowany model służący podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i utrzymanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ruchowo zagrożonych utratą pracy poprzez praktyczne wdrożenie i przetestowanie elastycznego systemu zatrudnienia w formie telepracy, połączonego z systemem ustawicznego kształcenia;
 • stworzenie i przetestowanie autorskiego systemu wykorzystywanego na potrzeby wdrożenia telepracy, obejmującego system telecentrum i telechatek oraz system szkoleń i system łączenia pracodawców z pracownikami, na potrzeby sektora MŚP
  i osób niepełnosprawnych ruchowo, zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych, zakończone wydaniem publikacji na temat budowy i funkcjonowania modelu;
 • wdrożenie elastycznego systemu telepracy w 20 przedsiębiorstwach z sektora MŚP;
 • stworzenie systemu szkoleń, obejmującego przedstawicieli 20 przedsiębiorstw
  |z sektora MŚP oraz 100 osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • powstanie telecentrum w Szczecinie – ośrodka służącego niepełnosprawnym ruchowo jako miejsce wykonywania telepracy;
 • powstanie 6 telechatek– ośrodków służących niepełnosprawnym ruchowo z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz Piły, jako miejsce wykonywania telepracy oraz jako ośrodki szkoleniowe;
 • powstanie ośrodka szkoleniowo-doradczego w Szczecinie – służącego prowadzeniu szkoleń oraz będącego punktem doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych ruchowo;
 • powstanie Narodowej Grupy Trenerów Telepracy - osób przeprowadzających pracodawców przez procedury zatrudniania osób niepełnosprawnych na zasadach telepracy;
 • portal telepracy;
 • projekt ustawy regulującej kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na zasadzie telepracy;
 • raport podsumowujący wdrażanie wypracowanego modelu;
 • podręcznik dobrych praktyk.

DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1

Czas trwania: 16 listopada 2004 r. – 30 czerwca 2005 r., zakończone

Działanie 1 polegało na zbudowaniu Partnerstwa - konsorcjum, którego zadaniem jest realizacja projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”.
W ramach Działania 1 zawarto umowy z Partnerami oraz przygotowano strategię dla Partnerstwa na Działanie 2 i 3.

Partnerzy

Administrator projektu:

 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Partnerzy w projekcie:

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
 • Powiatowy Urząd Pracy ze Szczecinka
 • Powiatowy Urząd Pracy ze Stargardu Szczecińskiego
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Północna Izba Gospodarcza
 • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Stargardzka Izba Gospodarcza
 • Fundacja Kształcenia Managerów na Pomorzu Zachodnim
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 • UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
 • Net-line
 • home.pl
 • HOGBEN
 • Kurier Szczeciński

Więcej informacji o partnerach: www.telepraca-equal.pl

BENEFICJENCI

Grupą docelową projektu są:

 • zarząd, właściciele, kierownictwo sektora MŚP (przedstawiciele 20 przedsiębiorstw) oraz,
 • niepełnosprawni ruchowo (100 osób),
 • zagrożeni utratą pracy ze względu na niewystarczające kwalifikacje i dyskryminowane
  z uwagi na swoją niepełnosprawność (70 osób),
 • bezrobotni (30 osób).

ZALETY TELEPRACY DLA TELEPRACOWNIKA

 • elastyczność miejsca pracy i czasu pracy, możliwość pracy w domu,
 • ograniczenie czasu i kosztów dojazdu do pracy,
 • wyeliminowanie czasu przygotowań do pracy oraz uciążliwości związanych z dotarciem do pracy,
 • możliwość osobistej kontroli nad warunkami miejsca pracy, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby (zarażenie od współpracowników).

ZALETY TELEPRACY DLA PRACODAWCY

Pracodawca może wiele zyskać zatrudniając telepracownika. Przede wszystkim ta forma pozwala na ograniczenie kosztów stałych (wynajmu pomieszczeń biurowych, czy parkingów), czy redukcję kosztów związanych z adaptacją pracowników i szkoleniami. Przedsiębiorca płaci za konkretne efekty, a nie czas pracy. Należy dodać także, że firma, wprowadzając innowacyjną formę zatrudnienia, postrzegana jest jako nowoczesna i spełniająca wymogi europejskie. Wśród zalet telepracy dla pracodawcy wyróżnić można:

 • ograniczenie kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika,
 • znaczna oszczędność powierzchni biurowej, wyposażenia i zużycia materiałów biurowych,
 • redukcja kosztów związanych z adaptacją pracowników i szkoleniami,
 • zmniejszenie kosztów zatrudnienia personelu,
 • znaczny wzrost efektywności i wydajności pracy (pracownicy sami organizują swoją pracę, lepiej koncentrują się na tym, co robią),
 • optymalizacja stanu zatrudnienia,
 • ograniczenie konfliktów w pracy,
 • zapłata za uzyskane efekty, a nie za czas pracy,
 • konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, a tym samym jakości świadczonych usług przez pracowników,
 • możliwość zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, którzy z różnych przyczyn nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania,
 • ograniczenie absencji chorobowych, redukcja godzin nadliczbowych,
 • poprawa wizerunku firmy (postrzeganie jako firmy nowoczesnej).

TELECHATKA

TELECHATKA – miejsce nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Realizowany projekt zakładał utworzenie w województwie zachodniopomorskim jednego telecentrum – w Szczecinie i sześciu telechatek – w Koszalinie, Kołobrzegu, Pile, Gryficach, Stargardzie Szczecińskim oraz Szczecinku.Telecentrum było ośrodkiem telepracy dla niepełnosprawnych ruchowo. Telechatki były jednocześnie centrami szkoleniowymi dla telepracowników i miejscami wykonywanej pracy. Są one wyposażone w sprzęt komputerowy, dzięki czemu potencjalni telepracownicy mogli nauczyć się obsługi komputera, posługiwania się najnowszym oprogramowaniem oraz korzystania z osiągnięć technologicznych i telekomunikacyjnych. Telechatką w Koszalinie administrowała Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Otwarcie telechatki w Koszalinie odbyło się 28 maja 2007 roku.

Powrót na górę

 


 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin