>>> zobacz odpowiedź otrzymaną w dniu 15.09.2020

 

Informujemy, że wraz z pozostałymi organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców z regionu Pomorza Środkowego w dniu 24.08.2020 skierowaliśmy do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza apel o wygospodarowanie dodatkowych środków na pomoc przedsiębiorcom oraz zweryfikowanie prawidłowości procedury naboru wniosków w ramach "Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego.

 

Treść apelu:

W dniu 17 sierpnia br. rozdysponowano środki finansowe w ramach „Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego” - programu potrzebnego i wyczekiwanego przez przedsiębiorców naszego Regionu. Jak można było się spodziewać zainteresowanie małych i mikro firm otrzymaniem bezzwrotnego grantu było ogromne i pomimo rygorystycznego kryterium spadku przychodów środki wyczerpały się natychmiastowo. Wśród przedsiębiorców których wnioski nie zostały przyjęte, pomimo ich sprawnego działania panuje duże rozgoryczenie, i jest to dla nas absolutnie zrozumiałe. Powyższa sytuacja w sposób dobitny zobrazowała jak zła jest sytuacja zachodniopomorskich przedsiębiorców i jak niewystarczająca jest dotychczasowa pomoc.


Mając na uwadze dalsze zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem finansowym oraz niewystarczającą alokację środków w ramach „Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego” apelujemy do Pana Marszałka o wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych oraz przeprowadzenie drugiego naboru wniosków w ramach przedmiotowego programu. Jako przedstawiciele przedsiębiorców z Regionu będziemy wdzięczni za wygospodarowanie dodatkowych środków na wsparcie biznesu z jednoczesnym zaznaczeniem, że tylko proste i szybkie procedury są gwarantem skutecznej pomocy.


Jednocześnie informujemy, że odebraliśmy od przedsiębiorców ubiegających się o grant w ramach w/w programu szereg zgłoszeń i zastrzeżeń co do działania systemu informatycznego za pośrednictwem którego prowadzony był nabór wniosków. Niedoszli beneficjenci pomocy w szczególności wskazywali na następujące problemy:
a) Niestabilne działanie sytemu informatycznego, zawieszenia oraz długi czas oczekiwania pomiędzy kolejnymi krokami wypełniania wniosku.
b) Niepełna funkcjonalność formularza naboru w stosunku do zaprezentowanego wcześniej formularza demo. Brak możliwości automatycznego pobrania danych firmy po wpisaniu numeru NIP.
c) Nieprzyjmowanie wniosków przez system po wyczerpaniu puli środków. Powoduje to sytuację, że pomimo prawidłowego wypełnienia formularza nie było możliwości formalnego
jego złożenia i nie zapisywał się on w żaden sposób w systemie. Nie ma możliwości podglądu wypełnionego dokumentu. Dyskusyjna jest też możliwość jakiegokolwiek odwołania w takim przypadku.
Wśród przedsiębiorców istnieją wątpliwości co do zachowania procedury równości szans dostępu do pomocy dla wszystkich firm. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie analizy w/w przypadków, a jeżeli istnieje taka przesłanka podjęcie stosownych działań proceduralnych w stosunku do prawidłowości przeprowadzenia naboru.

 

Wysłany dokument:

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin