ZESTAW WSPARCIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY:

 

 • ponad 72 mln PLN z RPO WZ (EFS) i 66 mln PLN z PO Wiedza Edukacja Rozwój (EFS) – czyli łącznie 138 mln PLN na dofinansowanie wynagrodzeń dla samozatrudnionych, pracowników firm (MSP) i pracowników organizacji pozarządowych
 • ogólnokrajowy mechanizm dofinansowania na okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne poprzez PUP-y z dofinansowaniem z RPO (pracownicy w wieku 30+) i PO WER (pracownicy poniżej 30 roku życia)
 • wysokość dofinansowania uzależniona od spadku dochodów – nie więcej niż 50%-90% kwoty minimalnego wynagrodzenia na pracownika, np.
  • w przypadku firmy zatrudniającej pracowników i spadku obrotów o co najmniej 30% wsparcie wyniesie sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne d pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika (przy spadku obrotów o co najmniej 50% – suma 70% wynagrodzeń, przy spadku obrotów o co najmniej 80% - suma 90% wynagrodzeń)
  • w przypadku samozatrudnionych i spadku obrotów o co najmniej 30% - wsparcie w wys. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (spadek obrotów poniżej 50% - 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, spadek obrotów poniżej 80% - 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
 • >>> link do broszury WUP <<<
 • wsparcie dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy – wniosek należy złożyć w ramach 2-tygodniowych naborów ( >>> wykaz naborów <<< ) 

UWAGA:

 • w większości przypadków nabory się zakończyły, trwa ocena wniosków – od jej efektów zależeć będzie ew. powtórzenie naborów przez poszczególne PUPY-y
 • trwają prace związane z przygotowaniem dodatkowych, regionalnych rozwiązań dotyczących odtwarzania miejsc pracy w przedsiębiorstwach, na które możliwe jest wygospodarowanie dodatkowo 100 mln PLN w RPO WZ (EFS) – nie są znane jeszcze warunki i terminy uruchomienia wsparcia

 

ZESTAW WSPARCIA PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW ZWROTNYCH
(POŻYCZKI OBROTOWE/ PŁYNNOŚCIOWE)

 

 • dodatkowe 50 mln PLN w RPO WZ (EFRR) na pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców w ramach Jeremie2
   
  • pożyczki dostępne będą u pośredników finansowych, którzy zostaną wybrani przez BGK (obsługuje środki Jeremie2 w imieniu samorządu województwa) – konkurs na pośredników trwa do 25 maja br., wyboru pośredników należy się spodziewać na przełomie maja i czerwca br., a wsparcie powinno być dostępne u pośredników do poł. sierpnia,
  • BGK spodziewa się wyboru do 7 pośredników, którzy będą równomiernie rozłożeni w regionie (przynajmniej w Szczecinie i Koszalinie)
  • warunki wsparcia:
   • pożyczki płynnościowe do 250 tys. PLN na kapitał obrotowy dla mikro-, małych i średnich firm, które znajdują się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 lub są nią zagrożone
   • pożyczki udzielane na okres do 5 lat z karencją maksymalnie do 6 miesięcy, dodatkowo możliwość "wakacji kredytowych" raz do roku na 2 miesiące w pierwszym i drugim roku okresu spłaty
   • pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i bez prowizji (przy zastosowaniu pomocy de minimis – oprocentowanie 0%)
   • przy pożyczkach do 100 tys. PLN zabezpieczeniem tylko weksel ‘in blanco’

 

 • do 38,5 mln PLN na pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców ze środków Województwa w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
   
  • pożyczki dostępne z poziomu ZARR S.A. (12,5 mln PLN) i jak dotychczas 3 pośredników finansowych: w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego (3 mln PLN), Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (3 mln PLN) i Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie (3 mln PLN)
  • warunki wsparcia:
   • pożyczki płynnościowe do 250 tys. PLN na kapitał obrotowy dla mikro-, małych i średnich firm, szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, gastronomia)
   • pożyczki udzielane na okres do 5 lat z karencją maksymalnie do 6 miesięcy
   • pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i bez prowizji (oprocentowanie od 1,35 proc. w skali roku)
   • przy pożyczkach do 100 tys. PLN zabezpieczeniem tylko weksel ‘in blanco’
   • Szczegółowe informacje dot. warunków udzielania pożyczek ( >>> link <<< )

UWAGA: nabór wniosków o pożyczkę w ZARR S.A., uruchomiony 21 kwietnia br. , został zawieszony do odwołania od 11 maja br. - w związku ze złożeniem wniosków opiewających 150% alokacji; nabory u pozostałych 3 pośredników trwają

 

ZESTAW WSPARCIA PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW ZWROTNYCH

 

 • odbiorca wsparcia zwrotnego (pożyczek i poręczeń udzielonych przed pandemią COVID-19) w JEREMIE 1 i JESSICA (Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju) oraz JEREMIE 2 (Bank Gospodarstwa Krajowego) może liczyć na np.:
   
  • dodatkową karencję w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem okresu finansowania
  • zastosowanie tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania – do 4 miesięcy (raty kapitałowe i odsetkowe)
  • przedłużenie trwającej umowy poręczeniowej o 6 miesięcy
  • wydłużenie o 2 miesiące terminu na pozyskanie od Instytucji Finansowej informacji o wartości wypłaconych kwot kredytów lub wydanych przedmiotach leasingu, zwróconych kwotach niewykorzystanych kredytów oraz spłaconych rat kapitałowych kredytów (dotyczy poręczeń)

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin