Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych - G1.

 

 

W imieniu Seka S.A. Oddział w Koszalinie serdecznie zapraszamy na szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1.

Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Szkolenie odbędzie się 28 listopada w godz. 900-1500, w siedzibie SEKA S.A. przy ul. Zwycięstwa 148 w Koszalinie.

Promocyjna cena szkolenia dla członków KIPH: 200 zł /os. + opłata za każdy egzamin wynosi: 210 zł.

(cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie ukończenia szkolenia, świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu).

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
  • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
  • Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV.
  • Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.
  • Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV.
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  • Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
  • Ochrona przeciwpożarowa.

 

Zgłoszenia pod nr tel. 512 367 300 lub przez stronę internetową link.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin