Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

JAK ZDOBY ZAGRANICZNE RYNKI?

Prezentujemy Pastwu kolejny artyku z serii wsppracy KIPH z Miasto.Tygodnik Koszaliski. Tym razem Pani Anna Kalinowska opowiada jak zdoby zagraniczne rynki. Zapraszamy do lektury!

>>>Artyku.


 

DOBRE, BO KOSZALISKIE PROGRAM TV MAX POWICONY XV EDYCJI KOSZALISKIEGO DENARA

Prezentujemy Pastwu program TV MAX ?Dobre, bo koszaliskie? powicone laureatom XV edycji konkursu ?Koszaliski Denar Nagroda Gospodarcza Roku?. Zachcamy do obejrzenia oraz ogldania ?Dobre, bo koszaliskie?.

>>>Denar cz. 1

>>>Denar cz. 2

>>>Denar cz. 3


 

SEKCJA BRANY BUDOWLANEJ KIPH

Prezentujemy Pastwu artyku odnonie tworzcej si Sekcji Brany Budowlanej, ktra jest prob wsplnego zmierzenia si z problemem. Podniesienia rangi zawodu poprzez pozytywne dziaania i starania wyeliminowania wszelkich nieprawidowoci z rynku. Kady zainteresowany moe wczy si w te dziaania. Zachcamy do lektury!

>>>Artyku.


 

EKO FUNDUSZE NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Nabr wnioskw potrwa do wyczerpania rodkw, ktre na 2016 rok wynosz 5 mln z.

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzia Regulamin udzielania dofinansowania zada przez WFOiGW w Szczecinie w ramach programu poyczek dla osb fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wd i gleby.

Celem programu poyczek dla osb fizycznych jest ograniczenie lub uniknicie emisji do atmosfery szkodliwych gazw i pyw oraz ograniczenie lub uniknicie emisji zanieczyszcze do wd i gleby na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego. Alokacja na 2016 rok ? 5 milionw zotych.

Skorzysta z programy mog osoby fizyczne realizujce inwestycje na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego.

>>>Szczegy dotyczce Eko Funduszy.


 

WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIBIORSTW W RAMACH RPO WZ

Termin rozstrzygnicia konkursu: luty 2017 r. Termin i Miejsce skadania wnioskw: od 1 sierpnia do 30 wrzenia 2016 r. - Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Wydzia Wdraania RPO, ul. Wyszyskiego 30, Szczecin.

Instytucja Zarzdzajca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogasza nabr wnioskw o dofinansowanie w ramach Dziaania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsibiorstw, majcy na celu ukierunkowanie przedsibiorstw na zwikszenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzysta istniejcy potencja rozwoju gospodarki regionu, szczeglnie w obszarze innowacyjnych MP.

W ramach dziaania 1.15 dofinansowanie udzielane jest wycznie przedsibiorstwom dziaajcym w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, ktre zostay wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, przyjtym przez Zarzd Wojewdztwa uchwa nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r.

Oglna pula rodkw przeznaczona na dofinansowanie projektw: 3 760 000,00 z

Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1. W przypadku projektw objtych pomoc de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze rodkw EFRR wynosi 85% cakowitych wydatkw kwalifikowalnych projektu,

2. W przypadku projektw objtych pomoc publiczn w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze rodkw EFRR wynosi 50% cakowitych wydatkw kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsibiorstwu w ramach projektw typu 1 oraz cznie w ramach projektw typu 1 i 2 nie moe przekroczy kwoty 150 000,00 z.

>>>Szczegy dotyczce naboru.

>>>Regulamin konkursu.

>>>Zaczniki do Regulaminu konkursu.


 

CO DALEJ ZE SZKOLNICTWEM ZAWODOWYM?

Jak co tydzie zachcamy do lektury Miasto.Tygodnik Koszaliski. W aktualnym wydaniu, wrd wielu ciekawych artykuw znajdziecie Pastwo tekst o szkolnictwie zawodowym autorstwa Pana Wiesawa Kowalczyka.


 

O WALUTACH LOKALNYCH I O NASZYM OSTATNIM SPOTKANIU KULTURALNIE O BIZNESIE W MIASTO.TYGODNIK KOSZALISKI


 

RODKOWOPOMORSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE PODPISANE


 

PUP W KOSZALINIE POSIADA WOLNE RODKI Z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urzd Pracy w Koszalinie informuje, e posiada jeszcze wolne rodki Funduszu Pracy przeznaczone na refundacj czci kosztw poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku ycia.

Z uwagi na fakt, e rodki te przeznaczone s na aktywizacj osb w 2016 r. i musz zosta wydatkowane do koca biecego roku, zainteresowanych zapraszamy do skadania wnioskw. Szczegowe informacje mona uzyska w siedzibie Urzdu II pitro pokj 202 tel. 94 3455726

>>>Wicej informacji.


 

KOSZALISKA IZBA PRZEMYSOWO - HANDLOWA PARTNEREM W RODKOWOPOMORSKIM POROZUMIENIU GOSPODARCZYM

W dniu 28 czerwca 2016 roku trzy Izby Gospodarcze reprezentujce Przedsibiorcw z terenu Pomorza rodkowego zawary umow partnersk. rodkowopomorskie Porozumienie Gospodarcze zawizay:

 • Koszaliska Izba Przemysowo ? Handlowa.
 • Supska Izba Przemysowo ? Handlowa.
 • Koobrzeska Izba Gospodarcza.

Jest to wsplna inicjatywa majca na celu wspdziaanie w zakresie kreowania i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza rodkowego, oraz umacnianie wsppracy w przedmiotowym regionie. Zgodnie z zapisami umowy strony deklaruj intensyfikacj wsplnych dziaa. Zakadane jest wzajemne konsultowanie istotnych dla rozwoju gospodarczego zagadnie oraz podejmowanie przedsiwzi na rzecz integralnoci gospodarczej Regionu Pomorza rodkowego. Planowana jest organizacja cyklicznych spotka Partnerw porozumienia.

Pierwszym wsplnym dziaaniem bdzie wystosowanie do Prezes Rady Ministrw interpelacji w sprawie podjcia dziaa ograniczajcych szar stref. Podpisanie interpelacji zadeklaroway rwnie inne instytucje otoczenia biznesu z regionu. Za nieoceniony wkad w przygotowanie powyszego dokumentu dzikujemy Kancelarii Adwokackiej Pani Marii Nowosadko.


 

DZIKUJEMY ZA UDZIA W CZERWCOWYM SPOTKANIU Z CYKLU KULTURALNIE O BIZNESIE

Kolejne ?Kulturalnie o Biznesie? ju za nami. Przewodnim tematem czwartkowego spotkania byy waluty lokalne w kontekcie wzmacniania lokalnego biznesu. Zaproszeni gocie pan Dariusz Brzozowiec i pan Filip Prokop liderzy i eksperci w tej dziedzinie przybliyli zebranym gociom ide i praktyczny aspekt funkcjonowania zagadnienia. Widzimy si ju niebawem na kolejnym spotkaniu, serdecznie zapraszamy. O szczegach poinformujemy tradycyjnie drog mailow jak i rwnie informacja pojawi si na stronie oraz fanpage Izby na facebooku. Z tego miejsca serdecznie dzikujemy Radiu Koszalin za gocinno i peen profesjonalizm.

Tymczasem prezentujemy Pastwu galeri ze spotkania wraz z krtk notatk.

>>>Galeria.


  

DZIKUJEMY UCZESTNIKOM KONKURSU ZA CH NIESIENIA POMOCY I UDZIA

Dziki uczestnikom konkursu udao si zebra kwot 10 900,00 z, ktr wrczono wyonionej w ramach konkursu Fundacji ?Pokoloruj wiat? na pomoc dla 3,5 letniej Zosi w walce z biaaczk. Skadamy serdeczne podzikowania firmom:

 • Audio Marketing Sp. z o.o.
 • Emet Sp. z o.o.
 • Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
 • Imperial Sp. z o.o. S.K.
 • Incaso Group Sp. z o.o.
 • Janex Sp. z o.o.
 • MH acucki, Kamyk Sp. J.
 • Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekcinie
 • Szpital Wojewdzki im. Mikoaja Kopernika w Koszalinie
 • Total Wind PL Sp. z o.o.
 • Troton Sp. z o.o.
 • Van Pur SA Browar w Koszalinie

ZOSI YCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA!


 

WYRӯNIENIE ZA ROZWJ WSPӣPRACY NAUKI Z PRZEMYSEM DLA ZESPOU AMP SP. Z O.O. I WTiE POLITECHNIKI KOSZALISKIEJ

Podczas Gali konkurs ?Koszaliski Denar 2015? po raz kolejny wrczono wyrnienie za rozwj wsppracy nauki z przemysem. Wyrniono Zesp AMP Sp. z.o.o. oraz Wydzia Technologii i Edukacji Politechniki Koszaliskiej za projekt ?Badania hybrydowych nano-powok w obrbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali?.
Celem projektu byo zwikszenie konkurencyjnoci firmy AMP sp. z o.o. poprzez wdroenie innowacyjnych w skali wiata technologii obrbki cieplnej i powierzchniowej, w wyniku czego opracowano i zbudowano urzdzenie wielofunkcyjne do realizacji procesw hybrydowych. Zoono rwnie wniosek patentowy pt. ?Piec prniowy hybrydowy? o numerze P-412157 oraz Europejski wniosek patentowy ?Hybrid vacuum furnace? o numerze EP16163235.1.

>>>O projekcie.


 

KONKURS KOSZALISKI DENAR XV EDYCJA ROZSTRZYGNITY!

W dniu 11 czerwca odbya si Uroczysta Gala konkursu Koszaliski Denar
Nagroda Gospodarcza Roku 2015,na ktrej wrczono Denary przyznane przez
kapitu konkursow oraz pozostae wyrnienia:

KATEGORIA MIKRO

? Nagroda gwna (zoty Denar) dla Audio Marketing Sp. z o.o.

? Wyrnienie (srebrny Denar) dla MH Kamyk, acucki Sp.J.

KATEGORIA MAE

? Nagroda gwna (zoty Denar) dla Janex Sp. z o.o

? Wyrnienie (srebrny Denar) dla Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.

KATEGORIA REDNIE

? Nagroda gwna (zoty Denar) dla Meden-Inmed Sp. z o.o.

? Wyrnienie (srebrny Denar) dla Van Pur SA Browar w Koszalinie

KATEGORIA DUE

? Nagroda (zoty Denar) dla Szpital Wojewdzki w Koszalinie

? Wrczenie wyrnienia (srebrny Denar) dla Imperial Sp. z o.o.

BIAY DENAR (nagroda prezydenta KIPH)

? dla Incaso Group Sp. z o.o. za nowatorski system wsparcia przeciwdziaaniu
prania pienidzy iAML

WYRӯNIENIE ZA ROZWJ WSPӣPRACY NAUKI Z PRZEMYSEM.

Dla zespou AMP Sp. z.o.o. oraz Wydziau Technologii i Edukacji Politechniki Koszaliskiej
za projekt ?Badania hybrydowych nano-powok w obrbce cieplno-chemicznej
i powierzchniowej metali?

WYRӯNIENIE PARTNERA (Fundacja Nauka Dla rodowiska) -
Zachodniopomorski Dobroczyca Roku 2016 dla Troton Sp. z o.o.

WYRӯNIENIA PATRONA MEDIALNEGO (Baltic.Info.pl) -
za wkad w rozwj regionu dla Waldemara Miko - Burmistrza Karlina

WPYWY OD UCZESTNIKW KONKURSU W WYSOKOCI 10 900,00 Z WRCZONO
WYONIONEJ W RAMACH KONKURSU FUNDACJI POKOLORUJ WIAT NA POMOC
W WALCE Z BIAACZK.DLA 3,5 LETNIEJ ZOSI MAKULEC.


 

MIASTO PLUS NR 5/2016 CZERWIEC 2016

Miasto nr 5

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania bezpatnego magazynu ?Miasto Plus? wydawanego przez Miasto.Tygodnik Koszaliski.

yczymy miej lektury!


 

KOMUNIKAT Z XXVIII WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKW KIPH.

XXVIII Walne Zgromadzenie Czonkw Koszaliskiej Izby Przemysowo ? Handlowej odbyo si w dniu 7 czerwca 2016 roku. Walne Zgromadzenie odbyo si zgodnie z zapisami 20 statutu KIPH, a przewodniczy jemu Prezydent KIPH Romuald Sobieralski.

Gwne czynnoci Walnego Zgromadzenia przedstawiay si nastpujco:

 • zatwierdzono roczne sprawozdania organw statutowych i udzielono im absolutorium,
 • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i uchwalono preliminarz budetowy na rok 2016,
 • dokonano wyboru Rady Izby. Czonkami Rady KIPH na kadencj 2016-2019 zostali
  Panie Magdalena Muszyska-Paskowicz, Magorzata Chodkowska oraz Panowie
  Andrzej Pawowski, Robert Bodendorf, Jarosaw Loos, Bartomiej acucki, Lucjan Sowiski, Lech Wojciechowski, Jarosaw Bihun, Piotr Flens, Romuald Sobieralski,
  Tomasz Wojciechowski, Ferdynand Wawryk,
 • dokonano wyboru Prezydenta Izby na kadencj 2016-2019, ktrym zosta Pan
  Romuald Sobieralski,
 • dokonano wyboru Wiceprezydentw Izby na kadencj 2016-2019. Wiceprezydentami zostali wybrani Panowie Andrzej Pawowski, Robert Bodendorf, Jarosaw Loos.
 • dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencj 2016-2019, jej Czonkami zostali
  Pani Anna Kalinowska oraz Panowie Edward Kaczyski i Wiesaw Kowalczyk.
 • dokonano wyboru Sdu Polubownego na kadencj 2016-2019, a jego Czonkami
  zostali Pani Magorzata Olszewska oraz Panowie Bartosz Zwolak i Radosaw
  Nosowski.

>>>Aktualny skad Rady KIPH.

>>>Aktualny skad Prezydium KIPH.

>>>Aktualny skad Komisji Rewizyjnej KIPH.

>>>Aktualny skad Sdu Polubownego KIPH.


 

INCASO GROUP SP. Z O.O. CZONKIEM KIPH

Witamy w Izbie firm Incaso Group Sp. z o.o.

Zesp ekspertw ds. wsparcia biznesu m.in. w obszarze speniania wymogw ustawy o przeciwdziaaniu prania pienidzy i wpierania terroryzmu. Firma pomaga przedsibiorcom ? instytucjom obowizanym ? w wypenieniu obowizkw ustawowych, szkoli i opracowuje procedury wewntrzne. Tworzy programy informatyczne, ktre w atwy sposb mona zintegrowa z innymi systemami dziaajcymi u klienta. Automatyzuje proces analizy i generowania dokumentw. Wspiera klientw podczas kontroli przeprowadzonych przez organy pastwowe. Wsparcie biznesu jest kluczowe dla prowadzonych przedsiwzi. Dziaania Firmy opieraj si na wieloletnim dowiadczeniu oraz stale podnoszonej jakoci wiadczonych usug i rozwiza. Projekty Incaso Group:

 • iAML - Odpowied na wspczesn potrzeb rynku, a take na wymagania ustawy regulujcej czynnoci w obszarze przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowania terroryzmu. System, szkolenie oraz procedury oddaj kademu uytkownikowi peen zakres funkcjonalnoci speniajc zarazem wymogi prawa. Wicej na www.iaml.com.pl
 • iBUP - Autorski system wsparcia dla obsugi kasowej. Kompleksowe rozwizanie dla Biur Usug Patniczych speniajce wszystkie wymogi ustawowe dotyczceraportowania i pozostaych obowizkw wzgldem KNF, GIIF, NBP.
 • iRADCA - Forma wiadczenia usug doradczych dla firm z sektora usug finansowych.

Zachcamy do korzystania z usug firmy, polubienia profilu na facebooku i odwiedzenia strony.

>>>Profil fb.

>>>Strona www.


 

MIASTO PLUS NR 4/2016 MAJ 2016

Zapraszamy do lektury majowego wydania bezpatnego magazynu ?Miasto Plus? wydawanego przez Miasto.Tygodnik Koszaliski.

yczymy miej lektury!


 

ALBUM JUBILEUSZOWY KIPH WRAZ Z MEMORANDUM W KAPSULE CZASU

12 maja br. w Klubie 2CV Wiceprezydent KIPH Andrzej Pawowski umieci album jubileuszowy z okazji 25-lecia Koszaliskiej Izby Przemysowo-Handlowej wraz z memorandum w kapsule czasu. Dokonany zosta rwnie wpis rwnie do zeszytu, ktry zostanie umieszony w kapsule do przyszoci. Poniej przedstawiamy Pastwu memorandum wraz z materiaem przygotowanym przez TV MAX.

>>>Memorandum.

>>>Relacja TV MAX.


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 14
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence