Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby i składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej

3. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia :

4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

5. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306 z póżn. zm.)

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:

1. śmierci członka Komisji Rewizyjnej,

2. ustania członkostwa w Izbie,

3. zaprzestania reprezentacji członka Izby – osoby prawnej,

4. rezygnacji,

5. odwołania.

KOMISJA REWIZYJNA KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ NA LATA 2013-2016

po wyborach XXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Izby, zakończonego

w dniu 7 czerwca 2016 r.

Anna Kalinowska
Wiesław Kowalczyk
Edward Kaczyński

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence