Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Rada KIPH

RADA KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Rada Izby jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

Do uprawnień Rady należy :

1. tworzenie i likwidacja oddziałów lub delegatur terenowych, sekcji branżowych, klubów członkowskich, zespołów ekspertów i doradców itp. ciał,

2. uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu Izby

3. kontrola pracy,

4. przyjęcie projektu budżetu i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu,

5. przygotowywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby,

6. ustalanie liczby członków Zarządu Izby na kadencję,

7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby,

8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady,

9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby,

10. sprawowanie nadzoru nad organem prasowym Izby,

11. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych organów Izby,

12. uchwalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu Izby i pracowników Biura Izby,

13. zatwierdzanie na wniosek Dyrektora Zarządu regulaminu organizacyjnego Zarządu Izby i Biura Izby,

14. wyrażanie w imieniu Izby opinii w wszystkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach gospodarczych, itp.,

15. rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażenie zgody na rozporządzanie majątkiem Izby,

16. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Izby zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo 20.000 ,

17. udzielanie rekomendacji członkom Izby na wniosek Zarządu

18. ustanawianie delegatów do reprezentowania Izby w Komisjach i innych strukturach samorządu terytorialnego, gospodarczego i administracji terenowej.

19. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.

 

Rada składa się z 7-15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w tym odrębnie Prezydenta i 1-3 Wiceprezydentów Izby, Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale.

 

SKŁAD RADY KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ NA LATA 2016-2019

po wyborach XXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Izby zakończonym w dniu 7 czerwca 2015

 

 

Zgodnie ze zmianą w statucie uchwaloną podczas XXX Walnego Zgromadzenia Członków KIPH w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na podstawie uchwały wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 1-3 Wiceprzewodniczących Rady.

 

 

Romuald Sobieralski - Przewodniczący Rady Izby

Robert Bodendorf - Wiceprzewodniczący Rady Izby

Jarosław Loos - Wiceprzewodniczący Rady Izby

Andrzej Pawłowski - Wiceprzewodniczący Rady Izby

Jarosław Bihun

Małgorzata Chodkowska

Piotr Flens

Bartłomiej Łańcucki

Bożena Pawłowska

Lucjan Sowiński

Ferdynand Wawryk

Lech Wojciechowski

Tomasz Wojciechowski

 

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence