Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 126 gości 

?EGNAJCIE WAKACJE, WITAJ SZKOO? UDZIA KIPH W AKCJI CHARYTATYWNEJ

"egnajcie wakacje, witaj szkoo" - w ramach tej akcji, w imieniu przedsibiorcw zrzeszonych w KIPH przekazano organizatorowi kompletne wyprawki szkolne. Tornistry z penym wyposaeniem trafi do dzieci z rodzin niezamonych.

Za przyczenie si do akcji w szczeglnoci dzikujemy firmom Arka Sp J R Witkowski, T Pawowski, J Gronek, A Pawowski oraz Business Software Sp. z o.o.

Zachcamy pozostaych do przyczenia si do akcji.

>>>Zdjcia.


 

SEKCJA BRANY BUDOWLANEJ KIPH

W czwartek 9 wrzenia odbyo si spotkanie grupy inicjatywnej Sekcji Brany Budowlanej KIPH na ktrym spotkali si przedsibiorcy z brany, zarwno zrzeszeni jak i niezrzeszeni w Izbie. Zaoeniem funkcjonowania grupy jest propagowanie partnerskiego podejcia stron w procesie Inwestycji tzn. od Inwestorw i Wykonawcw, w szczeglnoci poprzez:

 • dobrze przygotowane inwestycje,
 • warunki jasne dla wszystkich: oczywiste, proste, i wyliczalne,
 • dziaanie zgodne z umowami zawartymi na pimie,
 • jasne i czytelne wyceny robt,
 • jasne i czytelne rozliczanie robt (dodatkowych i zaniechanych rwnie),
 • popraw jakoci,
 • popraw terminowoci robt.

Celami zespou s m.in podniesienie rangi zawodu poprzez pozytywne zmiany w dziaaniu oraz dziaania na rzecz eliminowania nieprawidowoci i patologii na rynku. Czonkom Sekcji Budowlanej KIPH oferuje prawne oraz organizacyjne wsparcie.

Wszystkich chtnych do doczenia do grupy, zapraszamy do kontaktu z Izb.


 

HISTORIA POWSTANIA FIRMY ARKA SP. J. NA AMACH PORTALU BALTIC.INFO.PL

"Dawno, dawno temu... Nie, nie jest to pocztek bajki, czy sagi rodem z Gwiezdnych Wojen, lecz opowie o tym jak czterech odwanych ludzi podjo yciow decyzj, ktra okazaa si strzaem w dziesitk." Czy znacie Pastwo histori firm Arka Sp. J. R Witkowski, T Pawowski, J Gronek, A Pawowski? Jeeli nie to prezentujemy Pastwu inspirujcy artyku o historii firmy dziki Batyckiemu Portalowi Informacyjnemu baltic.info.pl. Dodajmy, e p. Andrzej Pawowski jest Wiceprezydentem naszej Izby. Zachcamy do lektury!

>>>Artyku.


 

NOWY OBOWIZEK PRZEDSIBIORCW

W dzisiejszym wydaniu koszaliskiej gazety Miasto. Tygodnik Koszaliski m.in. przeczytaj Pastwo o obowizku przekazywania do US Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wicej informacji na temat JPK znajd Pastwo na www.portaljpk.pl autorstwa naszej firmy czonkowskiej Business Software. Zachcamy do zakupu i lektury Miasto Tygodnik Koszaliski.


 

KONKURS NA DOFINANSOWANIE PROJEKTW W RAMACH DZIAANIA 1.1 ?PROJEKTY B+R PRZESIBIORSTW?, PODDZIAANIA 1.1.1 ?BADANIA PRZEMYSOWE I PRACE ROZWOJEOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIBIORSTWA? POIR w 2016 r.

Termin skadania wnioskw: od 1 wrzenia do 30 grudnia 2016 r. Wnioski skadane s wycznie w wersji elektronicznej.

Informujemy, e Narodowe Centrum Bada i Rozwoju jako instytucja poredniczca ogasza konkurs na dofinansowanie projektw. W ramach Dziaania 1.1 Poddziaania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizacj projektw, ktre obejmuj badania przemysowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w ktrych nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mog uzyska dofinansowania). O Dofinansowanie w ramach konkursu mog ubiega si podmioty speniajce kryteria miikro, maego lub redniego przedsibiorcy. Kwota rodkw przeznaczonych na dofinansowanie projektw wyonionych w ogaszanym konkursie wynosi: 750 000 000 PLN.

>>>Wszystkie informacje dot. naboru.


 

DAMOWE SZKOLENIA E-LEARNING PARP.

Prezentujemy Pastwu propozycj Akademii PARP czyli obecnie 94 interaktywne, multimedialne szkolenia elektroniczne: 42 biznesowe szkolenia e-learning, 42 biznesowe szkolenia m-learning (na urzdzenia mobilne: smartfony i tablety) oraz 5 szkole e-learning i 5 szkole m-learning dedykowanych szkoleniowcom. Tematyka szkole dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP. Zachcamy do zapoznania si ze szkoleniami.

>>>Wicej.


 

JAK ZDOBY ZAGRANICZNE RYNKI?

Prezentujemy Pastwu kolejny artyku z serii wsppracy KIPH z Miasto.Tygodnik Koszaliski. Tym razem Pani Anna Kalinowska opowiada jak zdoby zagraniczne rynki. Zapraszamy do lektury!

>>>Artyku.


 

DOBRE, BO KOSZALISKIE PROGRAM TV MAX POWICONY XV EDYCJI KOSZALISKIEGO DENARA

Prezentujemy Pastwu program TV MAX ?Dobre, bo koszaliskie? powicone laureatom XV edycji konkursu ?Koszaliski Denar Nagroda Gospodarcza Roku?. Zachcamy do obejrzenia oraz ogldania ?Dobre, bo koszaliskie?.

>>>Denar cz. 1

>>>Denar cz. 2

>>>Denar cz. 3


 

SEKCJA BRANY BUDOWLANEJ KIPH

Prezentujemy Pastwu artyku odnonie tworzcej si Sekcji Brany Budowlanej, ktra jest prob wsplnego zmierzenia si z problemem. Podniesienia rangi zawodu poprzez pozytywne dziaania i starania wyeliminowania wszelkich nieprawidowoci z rynku. Kady zainteresowany moe wczy si w te dziaania. Zachcamy do lektury!

>>>Artyku.


 

EKO FUNDUSZE NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Nabr wnioskw potrwa do wyczerpania rodkw, ktre na 2016 rok wynosz 5 mln z.

W dniu 18 maja br. Rada Nadzorcza Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzia Regulamin udzielania dofinansowania zada przez WFOiGW w Szczecinie w ramach programu poyczek dla osb fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wd i gleby.

Celem programu poyczek dla osb fizycznych jest ograniczenie lub uniknicie emisji do atmosfery szkodliwych gazw i pyw oraz ograniczenie lub uniknicie emisji zanieczyszcze do wd i gleby na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego. Alokacja na 2016 rok ? 5 milionw zotych.

Skorzysta z programy mog osoby fizyczne realizujce inwestycje na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego.

>>>Szczegy dotyczce Eko Funduszy.


 

WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIBIORSTW W RAMACH RPO WZ

Termin rozstrzygnicia konkursu: luty 2017 r. Termin i Miejsce skadania wnioskw: od 1 sierpnia do 30 wrzenia 2016 r. - Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Wydzia Wdraania RPO, ul. Wyszyskiego 30, Szczecin.

Instytucja Zarzdzajca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogasza nabr wnioskw o dofinansowanie w ramach Dziaania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsibiorstw, majcy na celu ukierunkowanie przedsibiorstw na zwikszenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzysta istniejcy potencja rozwoju gospodarki regionu, szczeglnie w obszarze innowacyjnych MP.

W ramach dziaania 1.15 dofinansowanie udzielane jest wycznie przedsibiorstwom dziaajcym w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, ktre zostay wskazane w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Wojewdztwa Zachodniopomorskiego, przyjtym przez Zarzd Wojewdztwa uchwa nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r.

Oglna pula rodkw przeznaczona na dofinansowanie projektw: 3 760 000,00 z

Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1. W przypadku projektw objtych pomoc de minimis w ramach typu 1, 2 oraz 3 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze rodkw EFRR wynosi 85% cakowitych wydatkw kwalifikowalnych projektu,

2. W przypadku projektw objtych pomoc publiczn w ramach typu 1 maksymalny poziom dofinansowania projektu ze rodkw EFRR wynosi 50% cakowitych wydatkw kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsibiorstwu w ramach projektw typu 1 oraz cznie w ramach projektw typu 1 i 2 nie moe przekroczy kwoty 150 000,00 z.

>>>Szczegy dotyczce naboru.

>>>Regulamin konkursu.

>>>Zaczniki do Regulaminu konkursu.


 

CO DALEJ ZE SZKOLNICTWEM ZAWODOWYM?

Jak co tydzie zachcamy do lektury Miasto.Tygodnik Koszaliski. W aktualnym wydaniu, wrd wielu ciekawych artykuw znajdziecie Pastwo tekst o szkolnictwie zawodowym autorstwa Pana Wiesawa Kowalczyka.


 

O WALUTACH LOKALNYCH I O NASZYM OSTATNIM SPOTKANIU KULTURALNIE O BIZNESIE W MIASTO.TYGODNIK KOSZALISKI


 

RODKOWOPOMORSKIE POROZUMIENIE GOSPODARCZE PODPISANE


 

PUP W KOSZALINIE POSIADA WOLNE RODKI Z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urzd Pracy w Koszalinie informuje, e posiada jeszcze wolne rodki Funduszu Pracy przeznaczone na refundacj czci kosztw poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku ycia.

Z uwagi na fakt, e rodki te przeznaczone s na aktywizacj osb w 2016 r. i musz zosta wydatkowane do koca biecego roku, zainteresowanych zapraszamy do skadania wnioskw. Szczegowe informacje mona uzyska w siedzibie Urzdu II pitro pokj 202 tel. 94 3455726

>>>Wicej informacji.


 

KOSZALISKA IZBA PRZEMYSOWO - HANDLOWA PARTNEREM W RODKOWOPOMORSKIM POROZUMIENIU GOSPODARCZYM

W dniu 28 czerwca 2016 roku trzy Izby Gospodarcze reprezentujce Przedsibiorcw z terenu Pomorza rodkowego zawary umow partnersk. rodkowopomorskie Porozumienie Gospodarcze zawizay:

 • Koszaliska Izba Przemysowo ? Handlowa.
 • Supska Izba Przemysowo ? Handlowa.
 • Koobrzeska Izba Gospodarcza.

Jest to wsplna inicjatywa majca na celu wspdziaanie w zakresie kreowania i promocji rozwoju gospodarczego regionu Pomorza rodkowego, oraz umacnianie wsppracy w przedmiotowym regionie. Zgodnie z zapisami umowy strony deklaruj intensyfikacj wsplnych dziaa. Zakadane jest wzajemne konsultowanie istotnych dla rozwoju gospodarczego zagadnie oraz podejmowanie przedsiwzi na rzecz integralnoci gospodarczej Regionu Pomorza rodkowego. Planowana jest organizacja cyklicznych spotka Partnerw porozumienia.

Pierwszym wsplnym dziaaniem bdzie wystosowanie do Prezes Rady Ministrw interpelacji w sprawie podjcia dziaa ograniczajcych szar stref. Podpisanie interpelacji zadeklaroway rwnie inne instytucje otoczenia biznesu z regionu. Za nieoceniony wkad w przygotowanie powyszego dokumentu dzikujemy Kancelarii Adwokackiej Pani Marii Nowosadko.


 

DZIKUJEMY ZA UDZIA W CZERWCOWYM SPOTKANIU Z CYKLU KULTURALNIE O BIZNESIE

Kolejne ?Kulturalnie o Biznesie? ju za nami. Przewodnim tematem czwartkowego spotkania byy waluty lokalne w kontekcie wzmacniania lokalnego biznesu. Zaproszeni gocie pan Dariusz Brzozowiec i pan Filip Prokop liderzy i eksperci w tej dziedzinie przybliyli zebranym gociom ide i praktyczny aspekt funkcjonowania zagadnienia. Widzimy si ju niebawem na kolejnym spotkaniu, serdecznie zapraszamy. O szczegach poinformujemy tradycyjnie drog mailow jak i rwnie informacja pojawi si na stronie oraz fanpage Izby na facebooku. Z tego miejsca serdecznie dzikujemy Radiu Koszalin za gocinno i peen profesjonalizm.

Tymczasem prezentujemy Pastwu galeri ze spotkania wraz z krtk notatk.

>>>Galeria.


  

DZIKUJEMY UCZESTNIKOM KONKURSU ZA CH NIESIENIA POMOCY I UDZIA

Dziki uczestnikom konkursu udao si zebra kwot 10 900,00 z, ktr wrczono wyonionej w ramach konkursu Fundacji ?Pokoloruj wiat? na pomoc dla 3,5 letniej Zosi w walce z biaaczk. Skadamy serdeczne podzikowania firmom:

 • Audio Marketing Sp. z o.o.
 • Emet Sp. z o.o.
 • Franciszek Dubnicki Sp. z o.o.
 • Imperial Sp. z o.o. S.K.
 • Incaso Group Sp. z o.o.
 • Janex Sp. z o.o.
 • MH acucki, Kamyk Sp. J.
 • Meden-Inmed Sp. z o.o.
 • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekcinie
 • Szpital Wojewdzki im. Mikoaja Kopernika w Koszalinie
 • Total Wind PL Sp. z o.o.
 • Troton Sp. z o.o.
 • Van Pur SA Browar w Koszalinie

ZOSI YCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA!


 

WYRӯNIENIE ZA ROZWJ WSPӣPRACY NAUKI Z PRZEMYSEM DLA ZESPOU AMP SP. Z O.O. I WTiE POLITECHNIKI KOSZALISKIEJ

Podczas Gali konkurs ?Koszaliski Denar 2015? po raz kolejny wrczono wyrnienie za rozwj wsppracy nauki z przemysem. Wyrniono Zesp AMP Sp. z.o.o. oraz Wydzia Technologii i Edukacji Politechniki Koszaliskiej za projekt ?Badania hybrydowych nano-powok w obrbce cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali?.
Celem projektu byo zwikszenie konkurencyjnoci firmy AMP sp. z o.o. poprzez wdroenie innowacyjnych w skali wiata technologii obrbki cieplnej i powierzchniowej, w wyniku czego opracowano i zbudowano urzdzenie wielofunkcyjne do realizacji procesw hybrydowych. Zoono rwnie wniosek patentowy pt. ?Piec prniowy hybrydowy? o numerze P-412157 oraz Europejski wniosek patentowy ?Hybrid vacuum furnace? o numerze EP16163235.1.

>>>O projekcie.


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 14
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence